GWARANCJA – na nasze usługi oferujemy roczną lub dwuletnią gwarancję – w zależności od modelu auta.

Warunki gwarancji:
1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady materiałowe i technologiczne, powstałe w trakcie regeneracji, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.
2. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany niezwłocznie po ujawnieniu się wady dostarczyć na własny koszt regenerowane urządzenie do siedziby gwaranta, który wykona bezpłatną naprawę gwarancyjną.
3. Gdy po I-szej naprawie gwarancyjnej ponownie ujawnią się wady objęte gwarancją, uprawniony może zrezygnować z następnej naprawy gwarancyjnej i zażądać zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za regenerację.
4. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża okresu gwarancji regenerowanego urządzenia.
5. Gwarant nie refunduje kosztów demontażu – montażu urządzenia z maszyny (pojazdu), kosztów transportu, przesyłek itp.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń eksploatacyjnych powstałych bez winy warsztatu regenerującego takich jak:
– wycieki spowodowane zapiaszczeniem uszczelnień,
– wycieki spowodowane skorodowaniem powierzchni współpracujących z uszczelnieniami,
– uszkodzeń spowodowanych niesprawnością innych urządzeń i elementów współpracujących,
– uszkodzeń spowodowanych eksploatacją urządzeń hydrauliki siłowej bez oleju,
– normalnego zużycia eksploatacyjnego.
7. Gwarancja jest wyłączona w odniesieniu do produktów nie zamontowanych w warsztacie Mechaniki Samochodowej.

ZWROTY
Akceptujemy możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Towar nie może nosić oznak użytkowania i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu.
Aby dokonać zwrotu, prosimy o wypełnienie formularza:
FORMULARZ ZWROTU
oraz dodatkowo przesłanie informacji drogą mailową.